פירוק - הרכבה

סטודיו א

מוצק - בדיד

סטודיו ג

קו - נפח

השלם וסך חלקיו

שלד - יציבה

סטודיו ב

העיר והילוכה

סטודיו ד

משחק

הצורה